AZC: als het dan toch moet, dan onder onze voorwaarden

Nieuws

9 februari 2023

|

Door De Dordtse VVD

Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad gesproken over een AZC in Dordrecht. Namens de Dordtse VVD heeft ons raadslid John van der Net het volgende gezegd: 

Voorzitter,

Ten 1e de opvang van Oekraïners. De Dordtse VVD spreekt haar steun uit voor dit plan. Voorwaarden zijn wel dat het kosten neutraal is en dat het geen ontwikkelingen remt. Oekraïners zijn Europeanen en we zijn blij dat ook velen aan het werk zijn in de regio.

Nu het AZC en de statushouders.

Ik wil eerst even de cijfers vanuit landelijk vertalen naar Dordrecht.

Het aantal asielzoekers dat naar ons land reist, komt in 2022 jaar uit op meer dan 50.000.
Voor 2023 zijn de prognoses niet veel lager. Dan verwacht het ministerie ook meer dan 50.000 asielzoekers. Het aandeel jonge mannen is relatief groot – Nog altijd is ruim driekwart van alle asielzoekers jonger dan 35 jaar op het moment van aankomst in Nederland.
Meer dan 2/3 krijgt een status, dus 37.000. Dit is de hoeveelheid van een middelgrote stad per jaar. En dan heb ik het nog niet eens over de nareizigers i.v.m. gezinshereniging. Daar komt nog bij dat de meeste asielzoekers komen uit landen die cultureel veel afwijken van onze maatschappelijke opvattingen. Dus de integratie vergt extra inzet en kosten.

In 2022 zijn er in Dordrecht 101 statushouders gehuisvest. 101 ;1,7 = 60 huizen. Taakstelling 1e half jaar 2023 = 120 :1,7 = 70 huizen in 1e helft van 2023. Dus plusminus 140 huizen in 2023.

Dat houdt in dat van de woningen in de als Krispijn, Wielwijk en Crabbehof  er dadelijk 1 op de 2 naar urgente gevallen gaat, waaronder met name statushouders. Van deze statushouders blijft 40% na 5 jaar in de bijstand zitten en dan hebben we het nog niet eens over zorgkosten en sociale, psychische en culturele problemen. 

De Dordtse VVD vindt dit maatschappelijk ontwrichtend. De ruimte in Dordrecht is al zeer beperkt en de sociaal economisch toestand is nog steeds zorgelijk. Maar omdat de landelijk overheid geen enkele rem heeft op de stroom, worden we nu gedwongen om onze mooie stad nog meer te belasten. We staan helaas op vele lijstjes nog onderaan.

We kunnen dit niet meer verkopen aan de Dordtse burgers die zelf bijna geen woning kunnen krijgen, omdat statushouders voor gaan en de extra inzet op meer sociale woningen ook voor een groot deel naar urgente gevallen gaat.

En nu een AZC.
De Dordtse VVD heeft al aangegeven dat we hier niet om staan te juichen. Maar als de nieuwe spreidingswet ons dwingt om een AZC te vestigen dan vinden we dat we alleen voor de ons dan opgelegde taakstelling moeten gaan. De minimum variant dus.

De locatie die nu gekozen is kunnen we voorlopig aanvaarden, maar we ontvangen veel signalen dat meer aandacht moet zijn voor de veiligheid en leefbaarheid. De buurt rond de Wieldrechtse Zeedijk vraagt zich af waarom er niet of niet voldoende is gecommuniceerd. Graag een antwoord hier op? We willen ook graag op de hoogte worden gehouden als er bijeenkomsten zijn met de buurt en daar ook een uitnodiging voor krijgen?

We horen in onze regio dat een AZC geen overlast hoeft te geven. Maar het eerlijke verhaal is dat er wel problemen zijn mbt overlast en AZC’s.

Wanneer denkt het college duidelijk te geven over de onderhandelingen in de regio? Wat is de stand van zaken?? Voorlopig lijkt het dat alleen Dordt concreet is.

We vinden dat als de spreidingswet er niet komt of dat er geen dwang komt we dan alleen een AZC willen vestigen als de regio meer statushouders willen opnemen.

Wij steunen het college in haar oproep om asielzoekers al meer te laten werken, maar het lijkt ons dan niet redelijk om zogenaamde veiligelanders te huisvesten in het AZC. Deze groep krijgt geen status en dienen te worden uitgezet en niet aan het werk te worden geholpen. Wij vragen het College om dit als bespreekpunt te gebruiken richting het COA. Dus als het AZC er komt dan extra inzet op werk door Dordrecht, maar geen veiligelanders.

Om te voorkomen dat we nog meer statushouders in Dordt moeten huisvesten, zijn we bereid om met de regio te overleggen of de buurgemeenten meer statushouders kunnen huisvesten en dus Dordt minder. Een AZC of een groter AZC is alleen bespreekbaar als de buurgemeenten bereid zijn om duidelijk harde afspraken te maken om een significante hoeveelheid statushouders van Dordrecht over te nemen. Op deze wijze kunnen we voor onze Dordtse burgers meer woningen behouden en de wijken weer beter maken.

Afsluitend
De Dordtse VVD fractie is niet blij, we hebben ons hier ook binnen onze eigen partij tegen verzet. Wij vinden dat de instroom moet worden beperkt. Bij een jaarlijkse instroom van meer dan 50.000 vluchtelingen, zijn de opgaven met betrekking tot wonen, ons sociale stelsel, zorg en onderwijs zijn volgens ons niet meer te dragen. Ook drukt deze opgave stevig op het draagvlak van onze inwoners. De draagkracht en het draagvlak van onze stad wegen mijn fractie heel zwaar.